Persondatapolitik

Persondatapolitik for klientbehandling

Velkommen som klient hos Gitte Dons, Holmevej 54, 2860 Søborg, post@gittedons.dk. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Jeg er løbende under supervision, med det formål at sikre kvaliteten af mine behandlinger. Derfor kan anonymiserede helbredsoplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet til min supervisor. Min supervisor har ligeledes tavshedspligt.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Det gældende tidsrum er 5 år fra udgangen af regnskabsåret, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over behandling af dine personoplysninger kan indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på stps.dk.